ผู้อำนวยการ นัดเจ้าหน้าที่หอสมุดกลางทั้งหมด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำคู่มือการสืบค้นวิทยานิพนธ์ เป็นครั้งที่ ๓

วันพุทธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส่วนหอสมุดกลาง มจร วังน้อย พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการ ส่วนหอสมุดกลาง พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ  บุคลากร เจ้าหน้าที่ส่วนหอสมุดกลาง ได้ดำเนินการจัดการความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดทำคู่มือการสืบค้นวิทยานิพนธ์ต่อเป็นครั้งที่ ๓ เพื่อหวังให้เป็นประโยชน์ในการค้นคว้าหาข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็ว และถูกต้องตรงตามที่ต้องการให้กับผู้มาใช้บริการห้องสมุดมากที่สุด