นิสิต ภาควิชาพุทธบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้เดินทางเยี่ยมชมส่วนหอสมุดกลาง

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วังน้อย
คณาจารย์และนิสิต คณะครุศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริการศึกษา, ดร. เกษม แสงนนท์ ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, พร้อมด้วยนิสิต ภาควิชาพุทธบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก ได้เดินทางเยี่ยมชมและศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มีห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ และพื้นที่ศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยอีกด้วย