เข้าสู่ระบบ


 

สมัครสมาชิก

บริการยืม-คืน

บริการยืม-คืน(ช่วงโควิด-19)

ความพึงพอใจ

สืบค้นหนังสือ

สืบค้นหนังสือมจร

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกห้องสมุดมจร

App Store

App Store

Google play

google play

facebook

facebook ห้องสมุดมจร

สืบค้นหนังสือ

สืบค้นหนังสือมจร

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกห้องสมุดมจร

App Store

App Store

Google play

google play

ห้องบริการ 1 ที่ชั้น 1
โทร. 035-248-000 ต่อ 8199

ติดต่อการสมัครสมาชิกหรือสมัครสมาชิกออนไลน์
บริการ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ( Internet,Computer service)

หมวด
000 เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป
010 บรรณานุกรม แคตาล็อค
020 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
030 หนังสือรวบรวม ความรู้ทั่วไป สารานุกรม
040 ยังไม่กำหนดใช้
050 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องวารสาร และดรรชนีวารสาร
060 องค์การและพิพิธภัณฑวิทยา
070 สื่อใหม่ วารสารศาสตร์ การพิมพ์
080 ชุมนุมนิพนธ์
090 ต้นฉบับตัวเขียน หนังสือหายาก
หมวด
200 ศาสนา (Religion)
210 ศาสนาและธรรมชาติ
220 ไบเบิล
230 เทววิทยาตามแนวคริสต์เทววิทยาทางศาสนา
240 ศีลธรรมชาวคริสต์การอุทิศเพื่อศาสนา
250 คริสต์ศาสนาในท้องถิ่นและระเบียบแบบแผนปฏิบัติ
260 สังคมชาวคริสต์เทววิทยาทางศาสนา
270 ประวัติคริสต์ศาสนา
280 นิกายต่าง ๆ ในคริสต์ศาสนา
290 ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่น ๆ
294.3 พุทธศาสนา รวมเรื่องที่กล่าวถึงพุทธศาสนาทั่วไป
294.301 พุทธปรัชญา
294.3016 บรรณานุกรมหนังสือพุทธศาสนาทั่วไป
294.302 คู่มือ,ย่อเรื่องหรือสังเขปความ
294.3058 หนังสือรายปี รวมแถลงการณ์คณะสงฆ์, ทำเนียบสงฆ์หรือทำเนียบสมณศักดิ์
294.3061593 รายงานของกรมการศาสนา
294.307 การศึกษาและการสอน รวมหลักสูตรการสอนพุทธศาสนาและวิธีสอน
294.309 ประวัติหรือความเป็นมาของพุทธศาสนา
294.3092 พุทธประวัติ รวมทั้งฝ่ายหินยานและฝ่ายมหายาน
294.30921 พุทธสาวก รวมทั้งพุทธบริษัทในสมัยพระพุทธกาล

ห้องบริการ 2 ที่ชั้น 1
โทร. 035-248-000 ต่อ 8191

 

ติดต่อการสมัครสมาชิกหรือสมัครสมาชิกออนไลน์

บริการ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ( Internet,Computer service)

หมวด

100 ปรัชญา

110 อภิปรัชญา

120 ญาณวิทยา ความเป็นเหตุผล ความเป็นมนุษย์

130 จิตวิทยานามธรรม

140 แนวความคิด ปรัชญาเฉพาะกลุ่ม

150 จิตวิทยา

160 ตรรกศาสตร์ ตรรกวิทยา

170 จริยศาสตร์ ศีลธรรม

180 ปรัชญาสมัยโบราณ สมัยกลาง ปรัชญาตะวันออก

190 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ หมวด 300 สังคมศาสตร์

310 สถิติศาสตร์

320 รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง

330 เศรษฐศาสตร์ 340 กฎหมาย

350 รัฐประศาสนาศาสตร์

360 การบริการสังคมและสมาคม

370 การศึกษา

380 การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง

390 ประเพณี ขนบธรรมเนียบ คติชนวิทยา

หมวดพิเศษ

พท พระธรรมโกศาจารย์(พุทธทาสภิกขุ)

ปอ พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต)

ปม พระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ห้องบริการ 3 ที่ชั้น 2
โทร.035-248-000 ต่อ 8194

ติดต่อการสมัครสมาชิกหรือสมัครสมาชิกออนไลน์
บริการ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ( Internet,Computer service)

หมวด
400 ภาษาศาสตร์ (Language)
500 วิทยาศาสตร์ (Science)
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี(Technology)
700 ศิลปกรรมและการบันเทิง(Arts and Recreation)
800 วรรณคดี (Literature)
900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์(History and Geograohy)
มจร (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
พระไตรปิฎกฉบับภาษาต่าง ๆ (Tripitaka)
หนังสืออังภาษาอังกฤษ หมวด 000-900 (English books)
หนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ (English Reference books)

ห้องบริการ 4 ที่ชั้น 3

 

ติดต่อการสมัครสมาชิกหรือสมัครสมาชิกออนไลน์

ห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ

วิทยานิพนธ์ ,งานวิจัย (Thesis, Research)

บริการ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ( Internet,Computer service)

สื่อโสตทัศนวัสดุ :CD DVD ภาพยนตร์/ สารคดี (Audio-Visual materials)